Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Vítání podzimu v Hořeticích


Vítání podzimu


14. 9. 2020

Rozloučení s prázdninami a stezka odvahy v Žiželicích


Rozloučení s prázdninami a stezka odvahy v Žiželicích 19.9.2020

rozloučení s prázdninami Žiželice


11. 9. 2020

Povinnost nošení roušky platná od 10.9.2020


Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 10. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
  • e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  • h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě
  • m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
  • n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
  • o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
  • q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  • t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
  • w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
  • x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

10. 9. 2020

Obchvat a přemostění Žiželic


Obchvat a přemostění Žiželic se přibližuje

(tisková zpráva Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 1.9.2020)

Technicky náročné přemostění údolní obce zasažené nadměrnou tranzitní dopravou by mohlo začít přípravnými pracemi v létě příštího roku.

Téměř čtyři roky uplynuly od zprovoznění obchvatu a přemostění obce Velemyšleves, která se nachází nedaleko Žiželic. Z hlediska dopravy jsou si obce velmi podobné. Obě se nacházejí v údolí a prochází jimi frekventovaná silnice I/27 ve směru Plzeň–Most. Zatímco ve Velemyšlevsi se již tranzitní dopravy zbavili, Žiželice na to čekají. Po dlouhých letech příprav je ale stavba blízko. „Všechna stavební povolení jsou platná a nyní dokončujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. S vyhlášením výběrového řízení počítáme ještě v tomto roce,“ informovala starostku obce Helenu Makukovou Eva Semanová z chomutovské Správy ŘSD, která stavbu připravuje. Pokud vše dobře dopadne, mohla by být smlouva se zhotovitelem podepsána v polovině příštího roku.

Ředitelství silnic a dálnic připravuje zadání stavby podle žluté knihy FIDIC, což ve stručnosti znamená, že prováděcí dokumentaci stavby si zajistí vybraný zhotovitel. Výběrové řízení bude dvoukolové. Nejprve budou muset uchazeči splnit kvalifikační předpoklady a následně ve druhém kole podat cenovou nabídku s návrhem řešení.

Vstupní informace budou na této stavbě, kterou bude tvořit především téměř 400 metrů dlouhé přemostění, klíčové. Stavba se nachází ve velmi složitém geologickém prostředí, což si vyžádá geotechnický monitoring ve dvou etapách a následně doplňkový geologický průzkum, které bude provádět zhotovitel. „Každý z těchto kroků bude trvat rok, aby bylo měření realizované během všech ročních období.  Tyto činnosti vč. vybudování přístupových cest budou trvat téměř tři roky, po nich budou zahájeny stavební práce na obchvatu a přemostění“ vysvětluje postup stavby Eva Semanová. Celková realizace stavby je proto plánovaná na 55 měsíců. Rozsáhlé průzkumy mají své odůvodnění. Při podobné stavbě u Velemyšlevsi došlo k prodloužení doby realizace asi o rok, a to právě kvůli složitému geologickému podloží.

Odkaz na informační leták stavbyhttps://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9Pb09DZ2cDbzdjQ0MDRzNXFyNTX1CDAwMDIEKIoEKnN0dPUzMfYAiJhZGBp4uTh4u5pa-BgaeZsTpN8ABHA0I6Q_XjwIrwecCsAI8VhTkhkYYZDoqAgCJ8XUV/##/stavby/I27/i27-zizelice-obchvat-a-premosteni?kraj=ULK&filters[]=StavbyPriprava&page=0
 

obchvat žiželiceobchvat žiželice

 


8. 9. 2020

Rozloučení s prázdninami ve Stroupči


Konec prázdnin byl 29. 8. 2020 ve Stroupči věnovaný prevenci a zábavě. Moderátoři Divadla ve Tři – Míša a Vlastík – zábavnou formou vysvětlovali dětem, jak se chovat při přecházení přes přechod nebo jak se vybavit při cestě na kole. Následoval blok se soutěžemi a minidisko, které roztančilo nejen děti, ale i dospělé. Po malé pauze následovala prevence v oblasti požární ochrany. Členové SDH Žiželice s dětmi probrali například jaký je rozdíl mezi ohněm a požárem, čím hasit, jak se chovat, když požár vznikne, připomněli, jaká známe důležitá telefonní čísla nebo jaké popáleniny při požáru můžeme utrpět. Po naučné části přišla malá soutěž v podobě překážkové dráhy, na jejímž konci každé z dětí hasilo „oheň“ malou proudnicí. Všichni pak byli odměněni dárkem v podobě omalovánek zaměřených na prevenci PO a přívěškem na klíče s hasičskou tematikou. Naše pozvání přijali také Záchranáři ze Žatce, kteří nás seznámili s vybavením sanitního vozu, a pro zpestření dětem vytvářeli fingovaná zranění.

 

Celým odpolednem se linula vůně bramboračky a grilovaného masa, které místní připravovali pro všechny zúčastněné, a nutno podotknout, že opravdu chutnalo. Večer pak byl věnovaný volné zábavě. Tímto nejen jim, ale všem, kdo přiložili ruku k dílu nebo se zúčastnili, velice děkujeme.

Foto: Petr Marek, LU, HM

Text: LU

Více fotografií ve fotogalerii nebo na https://hasicizizelice.rajce.idnes.cz/29.8.2020_-_Rozlouceni_s_prazdninami_-_Stroupec/?

rozloučení s prázdninami


4. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví


Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1. 9. 2020

Mimořádné opatření MZ  - hromadné akce (k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2)

Mimořádné opatření MZ - izolace a karanténa

Mimořádné opatření MZ - povinnost nosit roušku


1. 9. 2020

Divadelní představení ve Stroupči


Pozvání do Stroupče na "prkna která znamenají svět" přijal divadelní spolek Opera Žatec.

Představení KURZ SEBEDESTRUKCE v profesionálním provedení žateckých ochotníků, které se konalo 25.8.2020, doprovázel od začátku do konce upřímný smích diváků.

Tímto ještě jednou děkujeme hercům za příjemné zakončení letošního léta.

Text H.M.

Foto L.U.

Více fotografií ve fotogalerii

Divadelní představení

Divadelní představení

 


29. 8. 2020

Memorial Vojty Kovače


Na sobotu 22. 8. byly naplánované dvě akce – vodní hry pro děti a dospělé a Memorial Vojty Kovače. První z nich se z důvodu nepříznivého počasí nekonala, ale pak se na nás usmálo sluníčko, a tradiční turnaj ženatí vs. svobodní mohl začít.

Déšť odradil některé hráče, ale přesto se jich sešlo dostatek na minifotbalový souboj. Úvodem, jako každý rok, předal předseda TJ Žiželice kytičku a malý dárek paní Aleně Kovačové, která provedla slavnostní výkop, a souboj svobodných, kteří se převlékli za zraněné, a ženatých, kteří představovali zástupce ze zdravotnictví, započal.

Byl to lítý boj, kde krev stříkala a injekce spolu s obvazy a fotbalovým míčem létaly vzduchem. Ke každému, kdo už neměl sílu, přiběhla paní doktorka s francovkou, která je prastarým lékem na spoustu neduhů, a začalo se mazat – v našem případě vnitřně. Jednoho raněného museli dokonce odnést na nosítkách, ale po požití této zázračné medicíny, byl za chvíli opět na nohou, a bojovalo se do posledního dechu. Zápas skončil remízou a tak bylo co slavit v obou mužstvech. Večer jsme zakončili zábavou, kdy k tanci a poslechu hrála skupina J.B. Lekce.

Všem zúčastněným velice děkujeme.

L.U. + H.M.

Více fotografií ve fotogalerii.

memorial Vojty Kovače


28. 8. 2020

Pruhy na silnici - bezpečnost provozu


Pruhy na silnici - Žiželice - Hořetice - bezpečnost  provozu

Koncem srpna 2020 byly SUSÚK doplněny vodorovné optické brzdy před nechráněnými železničními přejezdy v Hořeticích i Žiželicích. Tyto pruhy jsou dalším upozorněním pro řidiče, aby zpozorněli.

Text a foto HM
 

pruhy na silnici

pruhy na silnici


28. 8. 2020

2 dopravní nehody - uzavřená silnice v Žiželicích


Na úseku Žatec - Žiželice došlo krátce po sobě ve čtvrtek 27. 8. 2020 kolem 16. hodiny ke dvěma dopravním nehodám. První se stala u Koita, kde do sebe narazily dva kamiony, a druhá na Velichově - tady se srazila tři osobní auta, z nichž první zabrzdilo a další dvě nedobrzdila. Z tohoto důvodu byla cca na 3 hodiny uzavřena silnice směr Žiželice - Žatec a opačně, objízdná trasa vedla přes Hořetice a Záhoří.

LU


27. 8. 2020
Archiv

Stránka